Biblioqrafiya: Kitablar

Azərbaycan dilində

 • Azərbaycan-İran əməkdaşlığı: əsas istiqamətlər və imkanlar = Azerbaijan-Iran cooperation: main directions and opportunities / M. Məhəmmədi [et al.]; layihənin rəh. F. Məmmədov; red.: C. Vəliyev, M. Məhəmmədi; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi.- Bakı: Costco Company, 2018.- 204 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Naxçıvan - İslam mədəniyyətinin paytaxtıdır: metodik vəsait / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı: M.F. Axundov adına Milli Kitabxana, 2018.- 37 s.
 • Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində: tarixi təcrübə, müasir dövr və perspektivlər: respublika elmi konfransı: tezislər: Bakı, 04 dekabr 2017-ci il / A. Abbaslı [et al.]; tərt.: S. Hüseynova [et al.]; elmi red. M. C. Qasımlı; AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 92 s.
 • Üçüncü minillikdə geosiyasətin yeni üfüqləri: [seçilmiş məqalələr] / N. İ. Məmmədov [et al.]; baş red. N. İ. Məmmədov; red. heyəti: Ə. İ. Həbibbəyli [et al.].- Bakı: Şərq-Qərb, 2018.- 284 s.
 • "İslam həmrəyliyi ili" və kitabxanalar / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. L. Əhmədova; red. A. Abdullayeva; ixtisas red., bur. məsul K. M. Tahirov.- Bakı: M.F. Axundov adına Milli Kitabxana, 2017.- 40 s.
 • Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri: 1991-2016: [məqalələr toplusu] / F. Məmmədov [et al.]; red.: F. Məmmədov, C. Vəliyev, A. Məmmədov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi.- Bakı: Poliart MMC, 2017.- 904 s.
 • Əliyeva, Nərgiz Ağasəlim qızı. Azərbaycanda islam mədəniyyəti: VII-XIII əsrin əvvəlləri: monoqrafiya / N. A. Əliyeva; AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 488 s
 • Həbibbəyli, Ərəstü İsa oğlu. Geosiyasi reallıqlar və multikultural dəyərlər / Ə. İ. Həbibbəyli; elmi red. S. Səttarov.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 160 s.
 • İslam: elmi-köməkçi biblioqrafiya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. M. N. Cəfərova; elmi red. K. M. Tahirov; red. G. C. Səfərəliyeva.- Bakı: M.F. Axundov adına Milli Kitabxana, 2017.- 680 s.
 • Şabanov, Zeynəddin Müsənnif oğlu. Müasirləşən cəmiyyətin yeni paradiqmaları: monoqrafiya / Z. M. Şabanov; elmi red. H. Qaraşov; Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası.- Bakı: Avropa, 2017.- 256 s.
 • Qısa İslam ensiklopediyası / A. Əsgərova [et al.] ; red. heyəti: A. H. Paşazadə [et al.]; baş red. G. K. İsmayılov; red.: S. Mirzəyev, A. Şirinov, N. Məmmədov; ön sözün müəl. M. Q. Qurbanlı; Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2017.- 399 s.
 • Feyziyev, Cavanşir Əyyub oğlu. Türk dünyası: 5 kitabda / C. Ə. Feyziyev; elmi red.: Y. M. Mahmudov, F. Q. İsmayılov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.
  V kitab: Türk dünyasının tarixi şəxsiyyətləri.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 336 s.
 • Feyziyev, Cavanşir Əyyub oğlu. Türk dünyası: 5 kitabda / C. Ə. Feyziyev; elmi red.: Y. M. Mahmudov, F. Q. İsmayılov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.
  IV kitab: Türkşünaslıq.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 288 s.
 • Feyziyev, Cavanşir Əyyub oğlu. Türk dünyası: 5 kitabda / C. Ə. Feyziyev; elmi red.: Y. M. Mahmudov, F. Q. İsmayılov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.
  III kitab: Türk dövlətçiliyi tarixi.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 328 s.
 • Feyziyev, Cavanşir Əyyub oğlu. Türk dünyası: 5 kitabda / C. Ə. Feyziyev; elmi red.: Y. M. Mahmudov, F. Q. İsmayılov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.
  II kitab: Türk xalqları.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 328 s.
 • Feyziyev, Cavanşir Əyyub oğlu. Türk dünyası: 5 kitabda / C. Ə. Feyziyev; elmi red.: Y. M. Mahmudov, F. Q. İsmayılov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.
  I kitab: Türk sivilizasiyasının təməl dəyərləri.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 280 s.
 • İsmayılov, Gündüz Kamil oğlu. Azərbaycanda dini məsələ: təhdidlər və hədəflər: ideoloji, milli, ictimai təhlükəsizlik müstəvisində / G. K. İsmayılov; red. N. Məmmədov; ön sözün müəl. M. Q. Qurbanlı.- Bakı, 2016.- 291 s.
 • Dinlərarası dialoqun sülh və multikultural həyata töhfəsi / Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, "Evsen" Şirkətlər Qrupu, Bakı Dövlət Universiteti
  I cild.- Madrid, 2016.- 231 s.
 • İmanova, Sona Hüseynağa qızı. Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası: Afrika ölkələri: dərs vəsaiti / S. H. İmanova; elmi red. O. K. Alxasov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 368 s.
 • Talıblı, Sübhan Ələkbər oğlu. İran İslam Respublikasının Qafqaz siyasətində Dağlıq Qarabağ problemi: 1991-2005-ci illər / S. Ə. Talıblı; elmi red. S. Z. Bayramzadə ; AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 362 s.
 • Türkdilli ölkələrin parlamentlərinin daxili nizamnamələri / tərc., red. H. Babayev.- Bakı, 2016.- 366 s.
 • Abdullayev, Çingiz Əli oğlu. Türkiyə mədəniyyəti və incəsənəti / Ç. Ə. Abdullayev; red. Ş. Ə. Orucova; Bakı Slavyan Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2016.- 192 s.
 • Hüseyn, Fəxrəddin Şahbaz oğlu. Azərbaycan-İran siyasi münasibətləri: 1991-1997: dərs vəsaiti / F. Ş. Hüseyn; elmi red. M. C. Qasımlı.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 184 s.
 • Azərbaycana maraq Azərbaycana məhəbbətə çevrilir: Azərbaycan multikulturalizmi yerli və əcnəbi tələbələrin gözü ilə: IV Virtual Dəyirmi masa, 2015 = Интерес к Азербайджану перерастает в любовь к Азербайджану: азербайджанский мультикультурализм глазами местных и иностранных студентов: IV Виртуальный Круглый стол, 2015 = Interest in Azerbaijan Grows into Love for Azerbaijan: Azerbaijani Multicuturalism Throough the Eyes of Local and Foreign Students, 4th Virtual Round Table, 2015 / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; red. heyəti: K. M. Abdullayev [et al.].- Bakı: Mütərcim, 2015.- 64 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanın seçilmiş islam abidələri = Selected Islamic Monuments of Azerbaijan / Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərc.: R. Qurbanov, G. Şahbazova; mətnin müəl. G. İsmayılov; red.: S. Mirzəyev, N. Məmmədli; ön sözün müəl. M. Q. Qurbanlı.- Bakı, 2015.- 213 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Lomakin, Viktor Kuzmiç. Dünya iqtisadiyyatı: dərslik / V. K. Lomakin; tərc. R. Ş. Hacıyev; red. Ə. M. Babaşov.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2015.- 736 s.
 • Əhmədov, Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü / E. İ. Əhmədov; elmi red. Ə. M. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
  III kitab: Beynəlxalq təşkilatların və böyük dövlətlərin siyasəti.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2015.- 368 s.
 • İslam maliyyəsi: müasir vəziyyət və gələcək gözləntilər mövzusunda beynəlxalq konfransın məqalələr toplusu = Collection of Articles For The International Conference on Islamic Finance:The Present Situation and Future Challenges / A. Hacızadə [et al.]; red. heyəti N. Müzəffərli [et al.]; Türkiyə Respublikası Başnazirlik Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi, AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzi, Türkiye İktisadi Araştırmalar Merkezi.- Bakı, 2015.- 376 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Abdullayeva, Nailə Əmir qızı. Milli-mənəvi mədəniyyətimizdə islam dəyərləri: monoqrafiya / N. Ə. Abdullayeva; elmi red. E. E. Zamanova; Bakı Biznes Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2015.- 169 s.
 • Müasir dövrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi və mənəvi inkişafın harmoniyası: I Virtual Dəyirmi masa, 2014: IV Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu ərəfəsində = Гармония социально-экономического и духовного развития в современном Азербайджане: I Виртуальный Круглый стол, 2014: накануне IV Бакинского Гуманитарного Форума = Socio-Economic and Spiritual Development in Harmony in Present-day Azerbaijan 1st Virtual Round table, 2014: On the eve of the Humanitarian Forum / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 74 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Vəliyev, Dünyamalı Əmir oğlu. Türk dünyası qlobal iqtisadi inkişaf yollarında: məqalələr toplusu / D. Ə. Vəliyev; ön sözün müəl. G. B. Baxşəliyeva; AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2015.- 504 s.
 • Nağıyeva, Çinarə Aydın qızı. Misir dünən və bu gün / Ç. A. Nağıyeva; red. Ç. Nağıyeva.- Bakı: MBM, 2014.- 368 s.
 • Əhədova, Sevda Ağamirzə qızı. Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər / S. A. Əhədova; elmi məsl. A. İ. Mustafayeva; elmi red. İ. M. Hüseynova; AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu.- Bakı: Elm, 2014.- 348 s.
 • Avrasiya Zirvələri: Azərbaycandan baxış : [məqalələr toplusu] / tərt.-müəl.: Ə. M. Həsənov, X. Q. Niyazov.- n. y. y. : n. y., n. i. y.- 248 s.- Azərbaycan, rus və türk dillərində
 • İslam: ensiklopedik lüğət / AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu; tərt.: G. B. Baxşəliyeva, Ə. S. Abbasov; elmi red. G. B. Baxşəliyeva.- Bakı: Elm, 2013.- 656 s.
 • MDB Müsəlmanları Məşvərət Şurasının II iclası: Bakı, 15 aprel 2013-cü il. MDB müsəlmanları sülh və stabil inkişaf tərəfdarlarıdır" beynəlxalq elmi-praktiki konfrans: Bakı, 16-17 aprel 2013-cü il / Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi; red. heyəti: S. Musayev [et al.]; red. A. İsgəndərov.- Bakı: Nurlar NPM, 2013.- 160 s.
 • Şahbazov, Fuad. Suriya: 1946-2012 / F. Şahbazov; red. Q. Rьstəmov.- Bakı: "YerAltı" Nəşriyyatı: Apostrof, 2013.- 196 s.
 • Mahmudova, Ofeliya Əbülhəsən qızı. Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin beynəlxalq xüsusi hüquqi tənzimlənməsi: monoqrafiya / O. Ə. Mahmudova; elmi red. Ə. İ. Əliyev; ön sözün müəl. R. K. Məmmədov.- Bakı: Bakı Çap Evi, 2013.- 220 s.
 • İsmayıl, Rafiq bəy. Ərəb ölkələrinin çağdaş tarixi / R. İsmayıl, N. Axundova, A. Bağırova; elmi red. N. M. Vəlixanlı; red. Q. Ş. Davudov
  I hissə: Asiyanın ərəb ölkələri.- Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2013.- 400 s.
 • "Gənc Alimlərin II Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası" çərçivəsində "Yeni çağırışlar: müasir şəraitdə elmi innovativ tədqiqat işlərinin təcrübi və tətbiqi əsasları" gənc alimlərin elmi konfransının materialları: 25-27 iyul 2012-ci il, Bakı şəhəri / R. Nəbiyeva, A. Bağırova, A. Əhmədova [et al.]; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu.- Bakı: Elmin İnkişafı Fondu, 2012.- 424 s.
 • "Türk dünyası: dünəni və bu günü": 2011-ci il mayın 23-24-də Bakıda keçirilmiş elmi konfransın materialları = Материалы международной научной конференции "Тюркский мир: вчера и сегодня": 23-24 мая 2011 г. / Azərbaycan Tarix Qurumu, Bakı Dövlət Universiteti; red. heyəti: T. T. Mustafazadə [et al.]; baş red. T. T. Mustafazadə
  I cild.- Bakı: Victori NPM, 2012.- 340 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər: dərslik / rus dilindən tərc. N. Xankişiyeva, tərc. red. G. M. Nağıyeva, red. Ç. Ş. Hacıyeva.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012.- 590 s.
 • Bitərəf Türkmənistanın xarici siyasəti və diplomatiyası: Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmədovun nitqləri, çıxışları və müsahibələri / tərt. B. Qarayev; rus dilindən tərc.: N. K. Kərimli, Q. Hüseynov, T. Ömərova; tərc. red. A. G. Məmmədov; red. N. Smirnova
  II kitab.- Bakı: Letterpress, 2012.- 287 s.
 • Bitərəf Türkmənistanın xarici siyasəti və diplomatiyası: Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmədovun nitqləri, çıxışları və müsahibələri / tərt. B. Qarayev; rus dilindən tərc.: N. K. Kərimli, Q. Hüseynov, T. Ömərova; tərc. red. A. G. Məmmədov; red. N. Smirnova
  I kitab.- Bakı: Letterpress, 2012.- 256 s.
 • Qarayev, Rauf Məmməd oğlu. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında beynəlxalq təşkilatların qərarlarının əhəmiyyəti və beynəlxalq hüquq: monoqrafiya / R. M. Qarayev; elmi red. İ. R. Məmmədzadə; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.- Bakı: Təknur MMC, 2012.- 344 s.
 • Süleymanov, Elxan Sirac oğlu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri / E. S. Süleymanov, V. E. Süleymanov.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2012.- 181 s.
 • Kərimov, Cəlil Həbib oğlu. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar: dərs vəsaiti / C. H. Kərimov, A. İ. Orucov, H. A. İsrafilov; elmi red.: M. Məmmədov, F. Rəhimli; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Əlavələrlə II nəşri.- Bakı, 2012.- 388 s.
 • Türkdilli ölkələrin konstitusiyaları / Türkdilli ölkələrin Parlament Assambleyası; tərc., red. H. Babayev.- Ankara, 2012.- 260 s.
 • Kərimova, Məlahət Rəşid qızı. Ərəb baharı, yoxsa Yeni Orta Şərq? / M. R. Kərimova.- Bakı: Çıraq, 2012.- 104 s.
 • "Türk dünyası: dünəni və bu günü" mövzusunda beynəlxalq elmi konfransa təqdim olunmuş məruzə tezisləri, 23-24 may 2011 = Тезисы докладов представленных на международную научную конференцию по теме "Тюркский мир: вчера и сегодня", 23-24 мая 2011 / Azərbaycan Tarix Qurumu, Bakı Dövlət Universiteti; red. heyəti: T. T. Mustafazadə [et al.].- Bakı: VİCTORİ NPM, 2011.- 428 s.- Azərbaycan, rus və türk dillərində.
 • Səfərov, Pərviz Şahin oğlu. Azərbaycan Respublikası Rusiya-İran və Türkiyənin geosiyasi maraqlarında: monoqrafiya / P. Ş. Səfərov; elmi red. M. C. Qasımlı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 264 s.
 • Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri son 20 ildə: uğurlar və imkanlar: məqalələr toplusu / E. Aslanov [et al.]; tərc. K. Muxtar; red. M. Cəfərli; layihənin koord.: C. Vəliyev, R. Rəsullu, K. Aslanlı; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan-Türkiyə iş adamları birliyi.- Bakı: CBS Polygraphics Nəşriyyatı, 2011.- 157 s.
 • Musa, İsmayıl. Azərbaycanın xarici siyasəti: dərslik: 3 hissədə / İ. M. Musa; elmi red. A. Hacıyeva; Bakı Dövlət Universiteti
  III hissə: Çağdaş beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti.- II nəşri.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2011.- 776 s.
 • Dünya ölkələri / tərt.: H. Səmədov, K. Əliyev.- Yeniləşdirilmiş və dəqiqləşdirilmiş III nəşri.- Bakı, 2011.- 478 s.
 • Nazarbayev, Nursultan Abişeviç. Qazaxıstan yolu / N. A. Nazarbayev; tərc.: E. Z. Qaraxanlı, N. Əlioğlu; red. E. H. Hüseynbəyli [et al.]; məsl. Q. Ə. Paşayeva; Mahmud Kaşqari adına Beynəlxalq Fond, "Avrasiya Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu" İB.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 432 s.
 • Həbibbəyli, Ərəstü İsa oğlu. Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası / Ə. İ. Həbibbəyli; elmi red. M. H. Rzayev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 256 s.
 • Türk dünyasının birliyi ideyası və Heydər Əliyev: araşdırma / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Türk Dünyası İnfo İB; layihənin rəh. D. O. Osmanlı, tərt.-red. Ə. M. Yolçuyev, elmi red. N. Q. Cəfərov, red. Ş. Əliyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 168 s.
 • Qurbanov, Ramin Afad oğlu. Türk xalqlarının tarixi: dərs vəsaiti / R. A. Qurbanov; elmi red. B. M. Abdullayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
  II hissə.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2011.- 214 s.
 • Xoşməramlı səfir / ön sözün müəl., tərt., elmi red. A. H. Naxçıvanlı, elmi məsl. K. R. Əliyeva.- Bakı: Şəms, 2011.- 744 s.
 • Ələkbərov, Əziz Həmid oğlu. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər: dərslik / Ə. H. Ələkbərov, M. Ə. Vəliyev, S. M. Məmmədov; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2010.- 652 s.
 • Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar: dərslik / Ə. H. Ələkbərov [et al.]; elmi red. M. M. Sadıqov; Odlar Yurdu Universiteti.- Bakı: Çaşıoğlu, 2010.- 384 s.
 • Dini terminlər lüğəti / Bakı İslam Universiteti; tərt. R. Manafov [et al.]; red.: İ. Erol, A. Həmidov.- Bakı: İpəkyolu nəşriyyatı, 2010.- 398 s.
 • Şərq və Qərb: ortaq mənəvi dəyərlər, elmi-mədəni əlaqələr: Professor Aida İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq İbnül-Ərəbi Simpoziumunun materialları: 9-11 oktyabr, 2009. Bakı / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; red. heyəti: V. M. Məmmədəliyev [et al.]; tərc. N. Koltaş [et al.]; red. N. A. Paşayeva [et al.].- Bakı: Elm, 2010.- 624 s.
 • Xarici dövlətlərin konstitusiyaları / tərt. Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 388 s.
 • Manafova, Maral Cəbrayıl qızı. Azərbaycanın ərəb ölkələri ilə mədəni əlaqələri: dərs vəsaiti / M. Manafova, S. Əliyeva; elmi red. N. T. Əfəndiyeva; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: Sabah, 2009.- 134 s.
 • Bakı İslam Mədəniyyətinin Paytaxtıdır: sərgi kataloqu / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Milli Azərbaycan Tarixi Müzeyi; tərt. F. S. Xəlilli; elmi red. N. M. Vəlixanlı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 64 s.
 • Bakı İslam Mədəniyyətinin Paytaxtıdır: beynəlxalq konfransın tezisləri: 9-10 noyabr 2009-cu il = Baku capital of islamic culture: abstracts of international conference: 9-10 november 2009 = Баку столица исламской культуры: тезисы международной конференции: 9-10 ноября 2009 / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Milli Azərbaycan Tarixi Müzeyi.- Bakı: Elm və Təhsil NPM, 2009.- 168 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Yenisey, Gülara Əbdülxalıq qızı. İranda etnosiyasi hərəkatlar: 1922-2004 / G. Ə. Yenisey.- Bakı: Qanun, 2009.- 248 s.
 • Eyyubova, Samudə Eldar qızı. İslam Konfransı Təşkilatı beynəlxalq münasibətlər sistemində: 1969-2007-ci illər: monoqrafiya / S. E. Eyyubova; elmi red. M. B. Fətəliyev; Bakı Dövlət Universiteti, AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2009.- 174 s.
 • "İslami Birlik" konfransının materialları / S. Ə. Ocaqnejad [et al.]; red.: Q. Cəbrayıl, N. C. Göyüşov; İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzi.- Bakı: Nurlar NPM, 2008.- 236 s.
 • İsmayılov, Rafiq İsmayıl oğlu. Asiya və Afrika ölkələrinin çağdaş tarixi: 1945-ci ildən sonrakı dövr: dərslik / R. İ. İsmayılov, N. Ç. Axundova, A. R. Bağırova; elmi red. A. Abasbəyli
  II kitab: Güney-Batı Asiya və Quzey Afrika ölkələri / red. R. İ. Ismayılov.- Düzəldilmiş və əlavələr edilmiş II nəşri.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 656 s.
 • Azərbaycan İslam Konfransı təşkilatı sıralarında: İslam Konfransı Təşkilatının Kasablanka (1994-cü il), Tehran (1997-ci il), Məkkə (2005-ci il) və Dakar (2008-ci il) Zirvə görüşlərinin və Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 33-cü Bakı sessiyasının (2006-ci il) materialları əsasında = Azerbaijan in the organization of the Islamic Conference: On the basis of the materials of the summits of the Organization of the Islamic Conference Casablanca (1994), Tehran (1997), Mecca (2005), dakar (2008) and the 33rd Session of Organization of the Islamic Conference Member-Countries Foreign Ministers Board in Baku (2006) = Azerbaidjan dans les rangs de Lorganisation de la Conference İslamique: Sur la base des materiaux des sommets de iOrganisation de la Conference İslamique de Casablanca (1994), de Teheran (1997), de la Mecque (2005) et de Dakar et de la 33 session du Conseil des Ministres des affaires etrangeres de Bakou (2006) / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi.- Bakı: Apostrof, 2008.- 414 s.- Azərbaycan, ingilis, fransız, ərəb dillərində.
 • Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əlaqələri: mövcud vəziyyət və inkişaf perspektivləri / Azərbaycan-Türkiyə iş adamları birliyi; tərt.: K. Aslanlı, A. Çərkəzov.- Bakı: ATİB, 2008.- 107 s.
 • Manafova, Maral Cəbrayıl qızı. Azərbaycanın Şərqi Asiya ölkələri ilə mədəni əlaqələri: dərs vəsaiti / M. Manafova; elmi red. N. T. Əfəndiyeva; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: Sabah, 2008.- 96 s.
 • Kərimov, Cəlil Həbib oğlu. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar: dərs vəsaiti / C. H. Kərimov, A. İ. Orucov, T. H. Kərimova; elmi red. M. Məmmədov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: Nurlan, 2008.- 213 s.
 • Məmmədov, Müzəffər. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar: tədris vəsaiti / M. Məmmədov, E. İbadov; tərt. A. Məmmədova; elmi red. Ş. Hacıyev.- Bakı: CBS, 2008.- 246 s.
 • İsmayılov, Tofiq Hüseyn oğlu. Türk xalqlarının kino sənəti: monoqrafiya / T. H. İsmayılov; elmi red. T. İ. Əfəndiyev; red. D. O. Osmanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 160 s.
 • Azərbaycan-Türkiyə: bir millət, iki dövlət: vahid diaspor: Azərbaycan və Türk Diaspor Təşkilatları Rəhbərlərinin I Forumu / Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt.: N. Qurbanov, R. Hüseynov, E. Miraləm; bur. məsul N. İbrahimov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.- 120 s.
 • Zengin, Eyüp. Davamlı inkişaf və vahid ekoloji siyasət: Türkiyə və Azərbaycan: monoqrafiya / E. Zengin; elmi red. E. Kərimov.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 259 s.
 • Bünyadov, Ziya Musa oğlu. Dinlər, təriqətlər, məzhəblər / Z. M. Bünyadov; bur. məsul Ə. Güləliyev.- Təkrar nəşr.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 336 s.
 • Dünya Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin I forumu: Bakı, 9 mart 2007-ci il, Heydər Əliyev adına Saray = Первый всемирный форум руководителей Азербайджанских и турецких диаспорских организаций: Баку, 9 марта 2007 г., Дворец имени Гейдара Алиева / Azərbaycan Respublikası "Kitab" cəmiyyəti və TEKFEN.- Bakı: İndigo, 2007.- 274 s.
 • Dünya iqtisadiyyatı: dərslik / C. H. Kərimov [et al.]; red.: S. İ. Səfərov, G. Ə. Gənciyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Təkmilləşdirilmiş və əlavə edilmiş II nəşri.- Bakı: Nurlan, 2007.- 728 s.
 • Hüseynova, Fərqanə İsmayıl qızı. Müstəqillik dövründə Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin kulturoloji aspektləri: elm, təhsil, mədəniyyət / F. İ. Hüseynova; elmi red. M. Süleymanlı.- Bakı: Nurlan, 2007.- 302 s.
 • Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi: Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyevanın mədəniyyət sahəsində fəaliyyəti: dövri mətbuat materialları əsasında tərtib edilmişdir: 1995-2007 / tərt., elmi red. S. Y. Məmmədəliyeva.- Bakı: NPM Nurlar, 2007.- 424 s.
 • Qurani-Kərim və Azərbaycan dilində mənaca tərcüməsi / red. heyəti Ə. Z. Musayev [et al.]; ərəb dilindən tərc. Ə. Musayev.- Bakı, 2007.- 823 s.
 • Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında Azərbaycan mədəniyyəti günləri = Azerbaijan Culture Days in the Kingdom of Saudi Arabia.- Bakı, 2007.- 47 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Xoşməramlı səfir
  V kitab / tərt. Ş. Əhmədov; elmi red. A. H. Naxçıvanlı.- Bakı: ŞƏMS, 2007.- 160 s.
 • Xoşməramlı səfir
  IV kitab / tərt. Ə. Əliyev; elmi red. Q. M. Əliyev.- Bakı: ŞƏMS, 2007.- 212 s.
 • Nəsibov, Elşən Misir oğlu. ABŞ və Türkiyənin Qafqaz geosiyasi regionunda strateji maraqları və Azərbaycan Respublikası: monoqrafiya / E. M. Nəsibov; elmi red. S. M. Qəndilov.- Bakı: Çıraq, 2006.- 312 s.
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan-İran mədəni əlaqələri XX əsrdə / İ. Z. İsmayılov.- Bakı: Azərbaycan DNA-nın nəşri, 2006.- 96 s.
 • Kərimli, İrşad Abdul oğlu. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müasir problemləri: dərslik / İ. A. Kərimli; elmi red.: Ş. M. Muradov, Ş. H. Hacıyev; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 304 s.
 • Seyfullayev, Qulu Camal oğlu. İslamda idman / Q. C. Seyfullayev, R. Q. Seyfullayev.- Bakı: Nurlan, 2006.- 82 s.
 • Hüseynova, Təranə Əli qızı. Pərviz Müşərrəfin dövründə Pakistanın daxili və xarici siyasəti / T. Ə. Hüseynova; elmi red. X. Hacıyeva.- Bakı: Şirvannəşr, 2006.- 120 s.
 • Risalə: araşdırmalar toplusu / AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi; red. R. B. Hüseynov
  № 3.- Bakı: Nurlan, 2006.- 276 s.
 • Seyidova, Şərqiyyə Əbülfət qızı. Türkiyə-Azərbaycan - bir ürəkdə iki can: publisistik məqalələr / Ş. Ə. Seyidova; red. H. Məlikzadə.- Bakı: Araz, 2006.- 294 s.
 • Xoşməramlı səfir
  III kitab / tərt. S. Cəfərov; elmi red. A. H. Naxçıvanlı.- Bakı: ŞƏMS, 2006.- 192 s.
 • Xoşməramlı səfir
  II kitab / tərt. A. Qasımov; elmi red. A. H. Naxçıvanlı.- Bakı: ŞƏMS, 2006.- 208 s.
 • Qarayeva, Gülxanım İbrahim qızı. Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin yeni tarixi: dərslik / G. İ. Qarayeva, A. M. Hacıqədirli
  I hissə: 1642-1870 / elmi red.: R. Aslanov, N. Axundova.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 474 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə
  IV kitab: İran İslam Respublikası / tərt.-müəl.: Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Qurbanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 478 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə
  III kitab: Türkiyə / tərt.-müəl.: Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Qurbanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 757 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə
  II kitab: Türkiyə / tərt.-müəl.: Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Q. Qurbanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 589 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə
  I kitab: Türkiyə / tərt.-müəl.: Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Q. Qurbanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 542 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti: dərslik / Ə. M. Həsənov; elmi red.: S. M. Qəndilov, Ə. B. Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2005.- 752 s.
 • Məmmədli, Natiq Adil oğlu. Mərkəzi Asiyanin türk dövlətləri və Türkiyə: monoqrafiya / N. A. Məmmədli; elmi red.: Ə. Muxtarova; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: AzAtaM, 2005.- 233 s.
 • İsabəyli, Anar Qəşəm oğlu. Pakistan müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində: monoqrafiya / A. Q. İsabəyli; elmi red. A. N. Abbasbəyli.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- 152 s.
 • Qloballaşan dünyada islam: beynəlxalq elmi konfransın materialları: 30-31 may 2005-ci il / AMEA ak. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu; məsul red.: G. B. Baxşəliyeva, A. H. Paşazadə.- Bakı: Nafta-Press, 2005.- 178 s.
 • Hüseynov, Həsən Xalıqverdi oğlu. Qərb-Şərq münasibətləri xristian və islam təfəkkürü baxımından: monoqrafiya / H. Hüseynov, T. Bəhərçi; elmi red. M. Salahov; red.: O. Məmmədov, X. F. Turabova; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Təknur, 2005.- 442 s.
 • Xoşməramlı səfir
  I kitab / tərt.: H. Paşayev, A. Qasımov; elmi red. İ. M. Hüseynova.- Bakı: ŞƏMS, 2005.- 192 s.
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələri XX əsrdə / İ. Z. İsmayılov.- Bakı, 2004.- 154 s.
 • Əliyev, Rafiq Yəhya oğlu. Dinin əsasları / R. Y. Əliyev; elmi red. A. M. Məmmədov.- Bakı, 2004.- 272 s.
 • Heydər Əliyevin İran İslam Respublikası ilə əlaqədar baxışları: İran İslam Respublikasının hörmətli Prezidenti Zati-Aliləri cənab Seyid Məhəmməd Xatəminin Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri / tərt. F. Bəyat.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 156 s.
 • Əliyev, Rafiq Yəhya oğlu. İslam / R. Y. Əliyev; red.: A. H. Paşazadə, A. M. Məmmədov.- II nəşri.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2004.- 332 s.
 • Azərbaycanda Atatürk və Türkiyə Cümhuriyyəti araşdırmaları: 1941-2003: biblioqrafiya / Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; tərt. S. Məmmədova; elmi red. H. Məmmədov; red. S. A. Nəzərli.- Bakı: AzAtaM, 2003.- 130 s.
 • Məmmədov, Zahid Fərrux oğlu. Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi: dərslik / Z. F. Məmmədov; red. R. M. Rzayev.- II nəşri.- Bakı: Naşir, 2003.- 376 s.
 • Sabançı, Sakıp. Dəyişən və yüksələn Türkiyə / S. Sabançı; red. A. H. Rüstəmli.- Bakı: Ozan, 2003.- 304 s.
 • Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 10 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans: materiallar 14 yanvar 2002-ci il / Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; məs. red. S. A. Nəzərli.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, 2002.- 70 s.
 • Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri və Heydər Əliyev: 1991-2001
  I kitab / red. M. C. Mərdanov.- Bakı: Qafqaz Universiteti nəşri, 2002.- 180 s.
 • Ülkü, İrfan. Süleyman Dəmirəl / İ. Ülkü, Ə. M. Həsənov; elmi red.: O. Ə. Musayev, Ə. M. Yolçuyev; red. S. Məmmədova; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: Orxan, 2002.- 52 s.
 • Azərbaycan Respublikası məscidlərinin ensiklopediyası / İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzi; tərt. Ə. Behbudlu; red. Ə. Q. Hacızadə.- Bakı: Beynəlxalq Əl-Huda Nəşriyyatı, 2001.- 310 s.
 • Ağayev, Rauf Məmməd oğlu. Misir / R. M. Ağayev; "İTM" İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi yanında Elmi-Redaksiya Şurası.- Bakı: Elm, 2000.- 96 s.
 • Alxasov, Alxas Əmrah oğlu. Müqəddəs ziyarətgahlar / A. Ə. Alxasov; red. A. Quliyeva.- Bakı: Araz, 2000.- 191 s.
 • Həşimi (Cavanşir), Abdulla Əmir. İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi-siyasi münasibətlər: 1991-1997 / A. Ə. Həşimi.- Stockholm, 1999.- 208 s.
 • Bünyadov, Ziya Musa oğlu. Dinlər, təriqətlər, məzhəblər: arayış kitabı / Z. M. Bünyadov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1997.- 288 s.
 • Məmmədov, Cabir Ağəli oğlu. İran körfəzi əmirlikləri / C. A. Məmmədov, T. P. Gərayzadə; red. E. Məmmədyarova.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 184 s.
 • Vəliyev, Dünyamalı Əmir oğlu. Türkiyə. Turqut Özal: iqtisadi möcüzələr / D. Ə. Vəliyev, Y. S. Babayev; Azərbaycan SSR "Bilik" cəmiyyəti, Azərbaycanın Xarici Ölkələrlə Yaradıcı və İşgüzar "Azərxariciiqtisadi" Əməkdaşlıq Birliyi.- Bakı, 1990.- 80 s.

Rus dilində

 • Мюллер, Август. История ислама : [пер. с нем.] / А. Мюллер.
  Т. 3-4: С основания до новейших времен.- М.: Центрполиграф, 2018.- 623 с.
 • Широкорад, Александр Борисович. Битва за Сирию: от Вавилона до ИГИЛ / А. Б. Широкорад.- М.: Вече, 2016.- 384 с.
 • Эпштейн, Алек Д. Горизонты и миражи палестинской государственности / А. Д. Эпштейн; Институт Ближнего Востока.- М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2016.- 432 с.
 • Хатами, Ахмад. Иран: страна и люди / А. Хатами; пер. с перс.: М. Эмами, В. Норика; ред. Т. Ханина; авт. предисл. М. Санаи; Фонд исследований исламской культуры, Университет Бехешти.- М.: ООО "Садра", 2016.- 432 с.
 • Кинцер, Стивен. Перевороты: как США свергают неугодные режимы / С. Кинцер; пер. с англ. К. Гусаковой; отв. ред. А. Соловьев.- М.: Эксмо, 2016.- 416 с.
 • Путилов, Сергей Эдуардович. Последняя мировая: минуты до сирийского Армагеддона / С. Э. Путилов.- М.: Алгоритм, 2016.- 208 с.
 • Фазели, Ниматулла. Современная иранская культура / Н. Фазели; пер. с перс. Н. Мирзоева; науч. ред. М. Аль-Джанаби; Российский университет дружбы народов.- М.: ООО "Садра", 2016.- 192 с.
 • Энциклопедия гербов и флагов: все страны мира / авт.-сост.: И. К. Мединский, А. Е. Туровский.- 4-е изд., испр. и доп.- Тула: Аквариус, 2016.- 412 с.
 • Сенченко, Игорь Петрович. Аравия: прошлое и настоящее / И. П. Сенченко.- СПб.: Алетейя, 2015.- 568 с.
 • Наср, Вали. Необязательная страна / В. Наср; пер. с англ. В. Верченко; отв. ред. Н. Никитенко.- М.: АСТ, 2015.- 448 с.
 • Алиева-Мамедова, Гюнель Садагат гызы. Отношения Турции и США в условиях нового миропорядка: 1991-2007 гг.: монография / Г. С. Алиева-Мамедова; науч. ред. С. Т. Гаджиев; Бакинский Государственный Университет.- Баку: N print studiya MMC, 2015.- 175 с.
 • Млечин, Леонид Михайлович. В поисках утраченного величия: Иран, ядерное оружие и Ближний Восток / Л. М. Млечин; ред. Т. Темкина.- СПб.: БХВ-Петербург, 2014.- 528 с.
 • Сажин, Владимир Игоревич. Военная мощь Исламской Республики Иран / В. И. Сажин, Ю. М. Бондарь; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Институт Востоковедения РАН.- М.: Изд-во Московского университета, 2014.- 544 с.
 • Государство, общество, международные отношения на мусульманском Востоке: Афганистан, Иран, Пакистан, Турция, этнический Курдистан, соседние мусульманские районы: сборник / Н. Ю. Ульченко [и др.]; сост. В. И. Сотников; редкол.: О. И. Жигалина, Н. М. Мамедова, С. Н. Каменев; отв. ред.: В. Я. Белокреницкий, Н. Ю. Ульченко; Российская Академия Наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки, Институт Востоковедения РАН.- М.: ИВ РАН: Крафт+, 2014.- 608 с.
 • Стоун, Норман. Краткая история Турции: монография / Н. Стоун; пер. с англ.: В. Гончарова, Н. Тармаковской.- Москва: АСТ, 2014.- 318 с.
 • Путешествуй с удовольствием / отв. ред. С. Суворова
  Т. 14: Турция / авт. текста Г. Абдрахманова.- М.: Директ-Медиа: ИД "Комсомольская правда", 2014.- 96 с.
 • Турция: загадки и тайны коррупционного скандала: сборник / авт.-сост. С. Тарасов, ред. Л. М. Филькова.- М.: Экономика, 2014.- 191 с.
 • Албания, албанцы и российско-албанские отношения: к 100-летию независимости Албании: 1912-2012 / отв. ред.: С. Г. Кулешов, А. К. Никитин.- 2-е изд.- М.: КД ЛИБРОКОМ, 2013.- 200 с.
 • Шарма, Ручир. Прорывные экономики: в поисках следующего экономического чуда / Р. Шарма; пер. с англ. О. Медведь; отв. ред. Н. Шульпина; ред. Ю. Жандарова.- М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.- 352 с.
 • Мусин, Марат Мазитович. Сирия, Ливия. Далее везде!: что будет завтра с нами / М. М. Мусин, Эль Мюрид.- М.: Книжный мир, 2013.- 240 с.
 • Гасанов, Али Магомедали оглу. Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана: учебник / А. М. Гасанов; пер. Н. Хидиров [и др.]; науч. ред. М. М. Алиева; ред.: Э. И. Алиева, В. Н. Морозков; Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики.- 2-е изд., доп.- Баку: Zərdabi LTD MMC, 2013.- 1008 с.
 • Стамбул: путеводитель / авт. текста: В. Вайсер, Г. Латцке, Р. Штайгеманн.- М.: АЯКС-ПРЕСС: Полиглот, 2013.- 108 с.
 • Арабские Эмираты и Оман: дворцы и небоскребы, мечети и мавзолеи, форты и рынки, фьорды и барханы, мутаббаль и табулле / отв. ред. А. Карельский; ред. В. Давыдов [и др.]; карт.: А. Еловская, Д. Орешкина, С. Штефанов.- М.: Вокруг света, 2012.- 316 с.
 • Цыганок, Анатолий Дмитриевич. Интервенция США и НАТО в Ливии и ее последствия для Сирии, Ирана, Кавказа: русский взгляд: монография / А. Д. Цыганок; авт. предисл. М. А. Гареев; Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ).- М.: АИРО-XXI: Институт диаспоры и интеграции, 2012.- 448 с.
 • Юнусов, Ариф Сейфулла оглы. Исламская палитра Азербайджана: монография / А. С. Юнусов; Институт Мира и Демократии.- Баку: Адильоглы, 2012.- 168 с.
 • Примаков, Евгений Максимович. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами: вторая половина XX- начало XXI века / Е. М. Примаков.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ИИК Российская газета, 2012.- 414 с.
 • Драчева, Елена Леоновна. Страноведение: Испания, Кипр, Турция, Египет: учебное пособие / Е. Л. Драчева, А. О. Яворская, Т. Т. Христов.- М.: Книгодел, 2012.- 324 с.
 • Журавлев, Василий Витальевич. Дубай: волшебный сон, ставший явью / В. В. Журавлев; ред.: С. М. Бурыгин, Н. Н. Непомнящий.- М.: ИД Вече, 2011.- 208 с.
 • Алиев, Тарбиз Насиб оглы. Организация внешнеэкономических связей между Азербайджаном и ОАЭ: учебное пособие / Т. Н. Алиев, С. А. Саламиан.- Баку: АГНА: МВМ, 2011.- 80 с.
 • Кутлаки, София. Среди иранцев: путеводитель по нравам и обычаям самой закрытой страны мира / С. А. Кутлаки; пер. с англ. А. Ванюкова; науч. ред. К. Васильцев; отв. ред. Н. Минеева; ред. М. Хмеленко.- М.: ООО Юнайтед Пресс, 2011.- 257 с.
 • Щербаков, Борис Иванович. Багдад: война, мир и Back in USSR / Б. И. Щербаков.- М.: Альпина нон-фикшн, 2010.- 189 с.
 • Льюс, Эдвард. Без оглядки на богов: взлет современной Индии / Э. Льюс ; пер. с англ. Б. Пинскера.- М.: ИРИСЭН : Мысль, 2010.- 395 с.
 • Ближний Восток: война и политика / Г. Исаев [и др.]; под ред.: Г. Г. Исаева, А. А. Сотниченко.- М.: ИД Марджани, 2010.- 288 с.
 • Миришли, Фуад Рашид оглы. Век Азербайджана: развитие национального хозяйства в условиях глобализации мировой экономики: монография / Ф. Р. Миришли; науч. ред. Л. В. Пронченко.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ИСЭПиМ, 2010.- 497 с.
 • Романов, Владимир Викторович. Внешторг: из записок одного немолодого человека; Венгрия: Живов. Судан: Начало / В. В. Романов.- М.: Спорт и Культура-2000, 2010.- 160 с.
 • Осанов, Игорь Владимирович. Иран: страна-загадка, открывающаяся миру / И. В. Осанов, С. М. Бурыгин, Н. Н. Непомнящий.- М.: ИД Вече, 2010.- 320 с.
 • Конституции государств Азии: в 3 т. / Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации; отв. ред.: Т. Я. Хабриева, В. И. Лафитский
  Т. 3: Дальний Восток / Ф. А. Лещенков [и др.].- М.: НОРМА, 2010.- 1040 с.
 • Конституции государств Азии: в 3 т. / Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации; отв. ред.: Т. Я. Хабриева, В. И. Лафитский
  Т. 2: Средняя Азия и Индостан / А. А. Пимочкин [и др.].- М.: НОРМА, 2010.- 1024 с.
 • Конституции государств Азии: в 3 т. / Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации; отв. ред.: Т. Я. Хабриева, В. И. Лафитский
  Т. 1: Западная Азия / Д. О. Грачев [и др.].- М.: НОРМА, 2010.- 544 с.
 • Курбанов, Афад Магомед оглы. Мехрибан Алиева и ее роль в современном Азербайджане = Müasir Azərbaycanda Mehriban Əliyevanın rolu / А. М. Курбанов, Р. А. Курбанов.- М.: МГИУ, 2010.- 368 с.
 • Колпакова, Ольга. Средняя Азия: в краю пустынь и снежных пиков / О. Колпакова; ред. О. Еремина.- М.: Белый Город, 2010.- 48 с.
 • Крылов, Дмитрий Дмитриевич. Турция: путеводитель / Д. Д. Крылов, В. Шанин.- М.: Эксмо, 2010.- 368 с.
 • Вооруженные силы зарубежных государств: информационно-аналитический сборник / А. Н. Сидорин [и др.].- М.: Воениздат, 2009.- 528 с.
 • Все страны мира: флаги и гербы: современный справочник / сост. Л. П. Бушуева.- Ростов н/Д: Владис; М.: Рипол Классик, 2009.- 800 с.
 • Безруков, Михаил Петрович. Гербы и флаги: эмблемы суверенитета: мировое сообщество / М. П. Безруков, А. Е. Туровский.- 2-е изд., доп.- М.: Дом Славянской книги, 2009.- 287 с.
 • Шурлов, Сергей. Иракский капкан для США / С. Шурлов.- М.: Яуза: Эксмо, 2009.- 320 с.
 • Культура и культурные шедевры Азербайджана - уникальное послание будущим поколениям: о деятельности первой леди Азербайджана, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, президента Фонда Гейдара Алиева, президента Фонда друзей культуры Азербайджана, депутата Милли Меджлиса Мехрибан ханум Алиевой / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики, Международный Музыкальный Совет, Азербайджанский Национальный Комитет; науч. рук. С. Мамедалиева; сост.: Л. Мамедова, М. Ахмедов, А. Эйвазов; отв. за вып.: Ф. Бабаев, В. Бахманлы; авт. проекта Л. Кязимова.- Доп. и перераб. изд.- Баку: Çinar-Çap, 2009.- 798 с.
 • Казанцев, Андрей Анатольевич. Политика стран Запада в Центральной Азии: проекты, дилеммы, противоречия: монография / А. А. Казанцев; Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Центр Евроатлантической безопасности.- М.: МГИМО-Университет, 2009.- 186 с.
 • Хаггер, Николас. Синдикат: история мирового правительства / Н. Хаггер.- М.: Алгоритм, 2009.- 496 с.
 • Исаева, Елена Львовна. Средняя Азия / Е. Л. Исаева.- М.: Мир книги, 2009.- 224 с.
 • Турция / Главное управление печати и информации при правительстве Турции; пер. С. А. Арыкана [и др.]; сост. К. Доган.- Анкара: Турецкое информационное агентство, 2009.- 502 с.
 • Флаги и гербы мировых столиц: изображения, описания, история, символика / авт.-сост. К. Я. Нежинский.- М.: Эксмо, 2009.- 192 с.
 • Галищева, Наталья Валерьевна. Экономика стран Южной Азии / Н. В. Галищева; Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России.- М.: МГИМО(У) МИД России, 2009.- 768 с.
 • Разумовская, Елена Александровна. Южная Азия / Е. А. Разумовская.- М.: Мир книги, 2009.- 224 с.
 • Кильюнен, Киммо. Государства и флаги: энциклопедия / К. Кильюнен; пер. с фин. Ж. Носковой, пер. под ред. С. Ивановой.- 2-е изд., доп.- М.: РОССПЭН, 2008.- 751 с.
 • Меламедов, Григорий. Дипломатическая битва за Иерусалим: закулисная история / Г. А. Меламедов, А. Д. Эпштейн; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.- М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2008.- 415 с.
 • Хааг, Майкл. Египет: путеводитель / М. Хааг; пер. с англ. К. Савельева.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ФАИР, 2008.- 192 с.
 • Васильев, Алексей Михайлович. Египет и египтяне / А. М. Васильев; Институт Африки РАН.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Восточная литература, 2008.- 366 с.
 • Мутаххари, Муртаза. Ислам и Иран: история взаимоотношений / М. Мутаххари; пер. с перс. М. Махшулова; отв. ред. О. М. Ястребова.- СПб.: Петербургское Востоковедение, 2008.- 480 с.
 • Ибраимов, Осмонакун. Испытание историей: размышления и эссе о судьбе Кыргызстана / О. Ибраимов.- М.: Международные отношения, 2008.- 160 с.
 • Бузов, Владимир Иванович. История современного Востока XX-XXI вв.: страны и правители: учебное пособие / В. И. Бузов; науч. ред. А. А. Егоров.- М.: ИКЦ МарТ; Ростов н/Д: ИЦ МарТ, 2008.- 576 с.
 • Гудратов, Орудж Гумай оглы. Мировые религии: Ислам: [пер. с азерб.] / О. Г. Гудратов, Н. О. Гудратов.- СПб.: Диля, 2008.- 640 с.
 • Хассин, Марсель. Тайны Афганистана: оккультные корни неизбежного противостояния христианского Запада и исламского Востока / М. Хассин; пер. с исп. М. Ф. Сотсковой.- СПб.: Евразия, 2008.- 183 с.
 • Флаги мира: изображения, описания, история, символика / А. В. Петрякова [и др.].- М.: Эксмо, 2008.- 192 с.
 • Миришли, Фуад Рашид оглы. Экономическое развитие Азербайджана в условиях глобализации мирового хозяйства: монография / Ф. Р. Миришли, В. П. Делия; науч. ред. Л. В. Пронченко.- М.: ИСЭПиМ, 2008.- 346 с.
 • Вуд, Майкл. В поисках первых цивилизаций / М. Вуд; пер. с англ. Т. Новиковой.- М.: Столица-Принт, 2007.- 288 с.
 • Хааг, Майкл. Египет: путеводитель / М. Хааг; пер. с англ. К. Савельева.- М.: ФАИР, 2007.- 192 с.
 • Гнедич, Петр Петрович. История искусств: живопись, скульптура, архитектура / П. П. Гнедич.- М.: Эксмо, 2007.- 848 с.
 • Политика в XXI веке: вызовы и реалии: аналитический альманах / Российский Институт Стратегических исследований
  № 7 (17) / С. А. Михайлов [и др.]; под ред. Е. М. Кожокина.- М.: РИСИ, 2007.- 164 с.
 • Манучихри, Аббас. Политическая система Ирана / А. Манучихри; под общ. ред. Е. А. Морозова.- СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007.- 240 с.
 • Уткин А. И. Правда об Ираке, или битва в Месопотамии / А. И. Уткин.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007.- 480 с.
 • Ключников, Борис Федорович. Саддам, или Иракская трясина Америки / Б. Ф. Ключников.- М.: ИД Звонница-МГ, 2007.- 316 с.
 • Бутромеев, Владимир Петрович. Символ власти: флаги, гербы, правители, награды, деньги всех стран и времен: иллюстрированный энциклопедический справочник / В. П. Бутромеев, В. В. Бутромеев, Н. В. Бутромеева.- 2-е изд., уточн. и доп.- М.: Белый Город, 2007.- 576 с.
 • Базили, Константин Михайлович. Сирия и Палестина под турецким правительством в историческом и политическом отношениях / К. М. Базили; предисл. И. М. Смилянская; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.- М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2007.- 607 с.
 • Гасанов, Али Магомедали оглу. Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана: учебник / А. М. Гасанов; науч. ред.: С. М. Гандилов, А. Мехтиев; Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики.- Баку: Sərq-Qərb, 2007.- 904 с.
 • Драчева, Елена Леоновна. Страноведение: Испания, Кипр, Турция, Египет: учебное пособие / Е. Л. Драчева, А. О. Яворская, Т. Т. Христов.- М.: Книгодел: МАТГР, 2007.- 324 с.
 • Примаков, Евгений Максимович. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами: вторая половина ХХ- начало XXI века / Е. М. Примаков.- М.: ИИК Российская газета, 2006.- 384 с.
 • Ульченко, Наталия Юрьевна. Особенности экономического развития современных мусульманских государств: на примере Турции и Ирана / Н. Ю. Ульченко, Н. М. Мамедова.- М.: ИД Городец, 2006.- 288 с.
 • Капитонов, Константин Алексеевич. Террор. Война без правил: израильско-палестинское противостояние / К. А. Капитонов.- М.: АСТ: Восток-Запад, 2006.- 526 с.
 • Дарк, Диана. Тунис: путеводитель / Д. Дарк; пер. с англ. Т. Новиковой.- М.: ФАИР, 2006.- 192 с.
 • Родионов, Алексей Алексеевич. Турция - перекресток судеб: Воспоминания посла / А. А. Родионов.- М.: Международные отношения, 2006.- 280 с.
 • Исазаде, Афган Рафаил оглу. Государственный строй и правовая система Турции / А. Р. Исазаде.- Баку: Изд-во Азербайджан, 2005.- 345 с.
 • Бузов, Владимир Иванович. Новейшая история стран Азии и Африки: 1945-2004: учебное пособие / В. И. Бузов; науч. ред. А. А. Егорова.- Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 574 с.
 • Паничкин, Юрий Николаевич. Образование Пакистана и пуштунский вопрос: монография / Ю. Н. Паничкин; отв. ред. В. Я. Белокреницкий; Институт Востоковедения РАН.- М.: Научная книга, 2005.- 208 с.
 • Славгородская Л.Н. Таинственный Египет: от древности до наших дней / Л. Н. Славгородская.- Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 256 с.
 • Костантино, Мария. Флаги: иллюстрированный справочник / М. Костантино; пер. с англ. И. А. Лейтес.- М.: АРТ-РОДНИК, 2005.- 256 с.
 • Весь мир: Страны. Флаги. Гербы.- Минск: Харвест, 2004.- 704 с.
 • Зеленев, Евгений Ильич. Египет / Е. И. Зеленев.- СПб.: Союз: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2004.- 352 с.
 • Мехтиев, Имран Азим оглы. Инвестиционная структура Азербайджана и ее влияние на развитие экономики: монография / И. А. Мехтиев.- М.: МАКС-Пресс, 2004.- 220 с.
 • Панарин, Игорь Николаевич. Информационная война и дипломатия / И. Н. Панарин.- М.: ИД Городец, 2004.- 528 с.
 • Жижек, Славой. Ирак: история про чайник / С. Жижек; пер. с англ. А. В. Смирнова.- М.: Праксис, 2004.- 224 с.
 • Михайлов, Андрей. Иракский капкан / А. Михайлов; худ. П. Волкова.- М.: Яуза: Эксмо, 2004.- 544 с.
 • Иракский кризис и становление нового мирового порядка: сборник материалов: сентябрь 2002- апрель 2004 / Комитет внешнеполитического планирования, Институт стратегических оценок и анализа; сост.: С. В. Демиденко, М. В. Кортунова, Н. П. Савкин; под ред.: В. А. Гусейнова, С. В. Кортунова.- М.: Орбита-М, 2004.- 798 с.
 • Юнусов, Ариф Сейфулла оглы. Ислам в Азербайджане: монография / А. С. Юнусов; ред. Р. Гусейнов; Фонд Фридриха Эберта, Институт мира и демократии.- Баку: Заман, 2004.- 388 с.
 • Кларк, Уэсли К. Как победить в современной войне: Ирак, терроризм и американская империя / У. К. Кларк; пер. с англ. Н. Ломагина; ред. Е. Дронова.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.- 240 с.
 • Багирова, Аида Рагим кызы. Внешняя политика Ирака: 1968-2003 годы: монография / А. Р. Багирова; науч. ред. Г. С. Алибейли.- Баку: Адильоглы, 2003.- 540 с.
 • Война в Ираке: обострение ближневосточного кризиса: информационно-аналитический обзор / Институт философии, политических и правовых исследований НАНА; сост. А. Гусейнбейли [и др.]; гл. ред. А. Рзаев; ред. А. Гусейнбейли.- Баку, 2003.- 116 с.
 • Бадж, Эрнест Альфред Уоллис. Египетская религия. Египетская магия: [пер с англ.] / Э. А.У. Бадж.- М.: Алетейа, 2003.- 336 с.
 • Араслы, Эльман Гамид оглы. Королевство Саудовская Аравия: скачок из средневековья в XXI век / Э. Г. Араслы.- Эр-Рияд, 2003.- 215 с.
 • Примаков, Евгений Максимович. Мир после 11 сентября и вторжения в Ирак / Е. М. Примаков.- 2-е изд., доп.- Екатеринбург: ИД ПироговЪ, 2003.- 200 с.
 • Коптевский, Виктор Николаевич. Россия-Турция: этапы торгово-экономического сотрудничества / В. Н. Коптевский; Институт Востоковедения РАН.- М.: ИВ РАН, 2003.- 432 с.
 • Алиев, Ариф Али-Гусейнович. Иран vs Ирак: история и современность: монография / А. А. Алиев.- М.: Московский Университет, 2002.- 768 с.
 • Зейналов, Мир Паша Мир Али оглы. В блокадном Ираке / М. П.М.А. Зейналов.- М.: Реалии, 2001.- 176 с.
 • Хачим, Фалях Исмаил. Конституционное право стран Ближнего Востока: Иран, Египет, Израиль, ОАЭ, Ирак: учебное пособие / Ф. И. Хачим.- М.: Изд-во РУДН, 2001.- 138 с.
 • Мусульманские страны у границ СНГ: Афганистан, Пакистан, Иран и Турция - современное состояние, история и перспективы / В. Я. Белокреницкий [и др.]; Институт Востоковедения РАН.- М.: Изд-во Крафт+, 2001.- 336 с.
 • Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: в 3 ч. / А. М. Родригес [и др.].
  Ч. 2: 1945-2000 / под ред. А. М. Родригеса.- М.: ИЦ ВЛАДОС, 2001.- 314 с.
 • Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: в 3 ч. / А. М. Родригес [и др.].
  Ч. 3: 1945-2000 / под ред. А. М. Родригеса.- М.: ИЦ ВЛАДОС, 2001.- 272 с.
 • Политическая интрига на Востоке: сборник / Институт Востоковедения РАН ; отв. ред. Л. С. Васильев; ред. сост. Н. И. Фомина.- М.: Восточная литература РАН, 2000.- 416 с.
 • Государственные символы тюркоязычных стран: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Турция, Узбекистан / авт.-сост. А. Р. Байрамов [и др.]; отв. ред. Ш. Н. Каиргали.- Алматы: Центр обучения и социальных технологий, 1997.- 40 с.
 • Шукуров, Ибрагим. ОИК: Армения признана агрессором: об итогах работы Президента Азербайджана Гейдара Алиева на 7-м Исламском Саммите в Касабланке 13-17 декабря 1994 года; 1415 хиджры / И. Шукуров; ред. Н. Алиев.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1995.- 16 с.

İngilis dilində

 • The Role of Azerbaijan in Regional and Global Arena: Realites and Perspectives: Post-Conference Evaluation Report / Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan.- Baku: Vanur Poliqraf MMC, 2017.- 71 p.- İngilis dilində.
 • Humbatov, Mahir. Turkic Council Countries: infrastructure, trade, logistics and transportation / M. Humbatov, K. Sari; Center for Strategic Studies.- Baku: Vanur Poliqraf MMC, 2017.- 189 p.- İngilis dilində.
 • Baku Dialogues / ADA University; ed. Z. Shiriyev.
  Vol. 3, no. 1.- Baku, 2016. - 84 p.- İngilis dilində.
 • Solidarity is our strength: 4th Islamic Solidarity Games, Baku 2017.- Baku, 2016.- 211 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan – Georgia - Turkey: Trilateral Alliance and the Future of Regional Politics / Center for Strategic Studies; ed. C. Davies.- Bakı: SAM, 2014.- 42 p.- İngilis dilində.
 • Mahmudov, Ahmad. Current Problems of the Economy of Azerbaijan / A. Mahmudov; scien. ed. Z. Samadzadeh; ed. board: A. Nadirov [et al.].
  Vol. 1.- Baku: Elm, 2014.- 416 p.- İngilis dilində.
 • Yunusov, Arif. Islamic Palette of Azerbaijan / A. Yunusov; Institute of Peace and Democracy.- Baku: Adiloghlu, 2012.- 148 p.- İngilis dilində.
 • Resources of Energy in Saudi Arabia: Petroleum & Minerals / Ministry of Culture and Information.- w. c., w. y.- 37 p.- İngilis dilində.
 • The Petroleum Policy and Industry of Saudi Arabia.- w. c., w. y.- 21 p.- İngilis dilində.
 • Yunusov, Arif. Islam in Azerbaijan: monograph / A. Yunusov; trans.: Zh. Mammadova, M. Gassanly; ed. R. Guseynov; Institute of Peace and Democracy, Friedrich Ebert Foundation.- Baku: Zaman, 2004.- 364 p.- İngilis dilində.
 • The Middle East / comp. W. Spencer.- 7th. ed.- Guilford: Dushkin: McGraw-Hill, Inc, 1998.- 244 p.- İngilis dilində.
 • Handżiç, Adem. A Survey of Islamic Cultural Monuments until the End of the Nineteeth Century in Bosnia / A. Handżiç; ed. E. Ihsanoglu.- Istanbul: Research Centre for Islamic History, Art and Culture, 1996.- 118 p.- İngilis dilində.

Digər dillərdə

 • Gerger, Mehmet Emin. İslam Şairi Mehmed Âkif’e Göre İslâm medeniyeti / M. E. Gerger.- İstanbul: Gerger Yayınları, 2014.- 240 s.- Türk dilində.
 • Қазақстан - Туркия: Жоғары деңгейлi стратегиялық ынтымақтастық = Kazakistan-Türkiye: Yüksek düzeyli Stratejik İşbirliği / Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliyi; türk dilinə terc. Z. Kibar; kazak dilinə terc. A. Mayemerova; ed. C. K. Tüymebayev [и др.].- Ankara: Ömür Matbaacılık, 2013.- 606 s.- Kazax və türk dillərində.
 • Die ungefahre Bedeutung des Al Qur'an Al Karim in deutscher Sprache: Der edle Qur'an: aus dem Arabischen von Abu-r-Rida Muhammad ibn Ahmad ibn Rassoul / D. Edle.- Köln: Ibrahim Abou-Nagie, 2012.- 480 S.- Alman dilində.
 • Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi: Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyevanın mədəniyyət sahəsində fəaliyyəti: dövri mətbuat materialları əsasında tərtib edilmişdir: 1995-2007 / tərt., elmi red. S. Y. Məmmədəliyeva.- Bakı: Çinar-Çap, 2011.- 424 s.- Ərəb dilində.
 • Azerbaycan-Türkiye: tek millet, iki devlet: tek diaspora / Azerbaycan ve Türkiye Diaspora Teşkilatları Başkanlarının I Forumu, Yurtdışından Yaşayan Azerbaycanlılardan Sorumlu Devlet Bakanlığı; tert.: N. Gurbanov, R. Hüseynov, E. Miralem.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.- 116 s.- Türk dilində.
 • Hafızoğulları, Zeki. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Fikri Temelleri / Z. Hafızoğulları; Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.- Ankara: Atatürk Kültür Merkezü Başkanlığı Yayınları, 2001.- 100 s.- Türk dilində.
 • Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayları: komisyon rapor ve sonuç bildirileri / Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı; tert.: H. Çay, A. Şimşek.- ilaveli 3. Baskı.- Ankara: TÜDEV, 1998.- 155 s.- Türk dilində
 • Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi / ilmi müşavir, red. H. D. Yıldız.
  XIV Cilt: İslâm Medeniyeti ve Müesseseleri / B. Yediyıldız [et al.].- İstanbul: Çağ Yayınları, 1990.- 614 s.- Türk dilində.
 • Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi / ilmi müşavir, red. H. D. Yıldız.
  XIII Cilt: Çağdaş İslâm Devletleri / H. -S. Lee [et al.].- İstanbul: Çağ Yayınları, 1990.- 635 s.- Türk dilində.
 • Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi / ilmi müşavir, red. H. D. Yıldız.
  XII Cilt: Osmanlılar / B. Kodaman [et al.].- İstanbul: Çağ Yayınları, 1990.- 565 s.- Türk dilində.
 • Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi / ilmi müşavir, red. H. D. Yıldız.
  VI Cilt: İlk Müslüman Türk Devletleri / H. D. Yıldız [et al.].- İstanbul: Çağ Yayınları, 1990.- 615 s.- Türk dilində.
 • Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi / ilmi müşavir, red. H. D. Yıldız.
  III Cilt: Abbasîler / H. D. Yıldız, R. Şeşen ; terc. A. Aytekin [et al.].- İstanbul: Çağ Yayınları, 1990.- 628 s.- Türk dilində.
 • Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi / ilmi müşavir, red. H. D. Yıldız.
  XI Cilt: Osmanlılar / M. İlgürel, R. Uçarol, A. İ. Gencer.- İstanbul: Çağ Yayınları, 1989 - 607 s.- Türk dilində.
 • Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi / ilmi müşavir, red. H. D. Yıldız.
  X Cilt: Osmanlılar / M. Ç. Varlı [et al.].- İstanbul: Çağ Yayınları, 1989.- 605 s.- Türk dilində.
 • Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi / ilmi müşavir, red. H. D. Yıldız.
  IX Cilt: Asyadaki Türk-İslâm Devletleri / N. DEvlet [et al.].- İstanbul: Çağ Yayınları, 1989.- 629 s.- Türk dilində.
 • Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi / ilmi red. H. D. Yıldız.
  VIII Cilt: Anadolu Türk Devletleri / E. Merçil [et al.].- İstanbul: Çağ Yayınları, 1989.- 637 s.- Türk dilində.
 • Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi / ilmi müşavir, red. H. D. Yıldız.
  VII Cilt: Selçuklular / E. Merçil [et al.].- İstanbul: Çağ Yayınları, 1989.- 615 s.- Türk dilində.
 • Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi / ilmi müşavir, red. H. D. Yıldız.
  V Cilt: Abbasîler Devrindeki İslâm Devletleri / E. Merçil; terc. A. Bebek [et al.].- İstanbul: Çağ Yayınları, 1989.- 619 s.- Türk dilində.
 • Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi / ilmi müşavir, red. H. D. Yıldız.
  II Cilt: Hulefâ-i Râşidim ve Emevîler / M. Fayda; terc. A. Aytekin [et al.].- İstanbul: Çağ Yayınları, 1989.- 628 s.- Türk dilində.
 • Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi / ilmi müşavir, red. H. D. Yıldız.
  I Cilt: Hz. Muhammed (s.a.v.) Devri / terc. A. Aytekin [et al.].- İstanbul: Çağ Yayınları, 1989.- 621 s.- Türk dilində.
 • Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi / ilmi müşavir, red. H. D. Yıldız.
  IV Cilt: Endülüs Emevîler / N. Sinemoğlu; terc. A. Aytekin [et al.].- İstanbul: Çağ Yayınları, 1988.- 622 s.- Türk dilində.
 • Abdürreşid İbrahim. 20. Asrın Başlarında İslâm Dünyası / A. İbrahim.
  II Cilt: Çin ve Hindistan'da İslâmiyet: Kore, Singapur, Endonezya, Hint adaları ve Hicaz notları / tert. M. Paksu.- İstanbul: Yeni Asya Yayınları, 1987.- 475 s.- Türk dilində.
 • Abdürreşid İbrahim. 20. Asrın Başlarında İslâm Dünyası / Abdürreşid İbrahim.
  I Cilt: Japonya'da İslâmiyet: Türkistan, Sibirya, Moğollistan, Mançurya ve Japonya'da Müslümanlar / tert. M. Paksu.- İstanbul: Yeni Asya Yayınları, 1987.- 543 s.- Türk dilində.
Copyright © 2017 Prezident Kitabxanası. Bütün hüquqlar qorunur.
Tammətnli elektron nəşrdən istifadə zamanı istinad vacibdir.